Santa Paula Energy Storage LLC πŸ“πŸ“ŠπŸ“

Status
construction
Country / State / Closest City
πŸ‡ΊπŸ‡Έ usa / california /
Dates
First heard 2022-03
Construction start
Operation start
Estimated start 2024-02
Construction time
Capacity in MWh
60
πŸ“ This is an estimate
Maximum Power in MW
30
Manufacturer
Type / Number of Packs / Cells
/ /
Customer / Owner / Developer
/ Santa Paula Energy Storage, LLC /
Use case
Link to google maps satellite view
http://maps.google.com/maps?z=19&t=k&q=loc:41.14183605365125+-121.2410834959897
Coordinates
41.14183605365125, -121.2410834959897
πŸ“ Coords are a guess. Only the state is known
Notes

Project website
Sources
Internal / External id
621 / 65397

U.S. EIA data

The government data source for this battery is the U.S. Energy Information Administration (EIA)
https://www.eia.gov/electricity/monthly/
Info from the 2024-02 report (Project first appeared in the 2022-03 report):

Plant Name / State
Santa Paula Energy Storage LLC / CA
go live / power
2024-02 / 30MW
status / status verbose
construction / (V) Under construction, more than 50 percent complete
Plant id / generator id
65397 / SP1
Entity name / entity id
Santa Paula Energy Storage, LLC / 64740
Changes:
2024-02
date: 2024-01 -> 2024-02 delayed by 1 month
2024-01
date: 2023-11 -> 2024-01 delayed by 2 months
2023-11
date: 2023-09 -> 2023-11 delayed by 2 months
2023-05
date: 2023-03 -> 2023-09 delayed by 6 months
2023-01
date: 2022-11 -> 2023-03 delayed by 4 months
2022-05
status_verbose: (U) Under construction, less than or equal to 50 percent complete -> (V) Under construction, more than 50 percent complete